عاطفه

من به دنبال شهری هستم  فراتر از اینجا

که بشود تمامی آسمان را

با یک نگاه دید!

وستار ها را شمرد.

شهری که آدم ها معنی عاطفه را

فقط بتوانند در دست هایشان معنا کنند.

همین برایم کافی است...

/ 1 نظر / 5 بازدید
محسن

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]