نیلو فر کبود

شعرها یم خا طرا تی از پا ییز ند ... خیس از باران ، با رد پا یی از مهربانی

مرداد 96
1 پست
مرداد 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
سبز_پوش
1 پست
نقشه
1 پست
مسافر
1 پست
قطار
1 پست
کوپه
1 پست
انظار_من
1 پست
4_آبان
1 پست
فراموشی
1 پست
یک_روز
1 پست
قاصدکها
1 پست
سرطان
1 پست
گل_نرگس
1 پست
محبت
1 پست
یک_تبسم
1 پست
پنجره_ها
2 پست
با_تو
1 پست
بلور_برف
1 پست
فاصله_ها
2 پست
گل_پیوند
2 پست
سفر_سبز
1 پست
بهار_خدا
2 پست
باور_من
1 پست
جدایی
1 پست
گل_لبخند
1 پست
من_و_قلبم
1 پست
یلدا_و_من
1 پست
رفتن
1 پست
باید_رفت
1 پست
بدون_شرح
1 پست
باز_گشت
1 پست
تردید
1 پست
غزل
1 پست
امید
1 پست
دعا
1 پست
دنیای_من
1 پست
شب_و_من
1 پست
احساس_من
1 پست
تهران_من
1 پست
شب
1 پست
مادر
1 پست
اشک_غزه
1 پست